Radovi u časopisu Preventivna pedijatrija objavljuju se na srpskom i engleskom jeziku.

Priprema rukopisa

Kompletan rukopis, koji uključuje: propratno pismo, tekst rada i sve priloge potrebno je poslati:
• u elektronskoj formi na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., kao i
• odštampana 2 primerka rukopisa na adresu:
Dečja bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu, KBC Dr Dragiša Mišović,
N/R Dr Zorica Živković
11000 Beograd, Heroja Milana Tepića 1

Propratno pismo sadrži:

• Potvrdu autora da rad predstavlja njihovo originalno delo, kao i da nije objavljivan, niti je u procesu za objavljivanje u drugim časopisima.
• Saglasnost svih autora sa sadržajem rada
• Kontakt podatke svih učesnika u radu
• Potvrdu svih autora da ne postoji sukob interesa za objavljivanje takvog rada ( detaljnije na: World Association of Medical Editors – WAME; http://www.wame.org)
• Kategoriju rada (originalni naučni rad, pregledni članak, saopštenje, prikaz slučaja)
• Potpise svih autora.
• Obezbediti saglasnost za reprodukovanje prethodno objavljenih podataka: tekstovi, tabele, slike i sl.

Da bi se rad razmatrao potrebno ga je dostaviti isključivo prema uputstvu redosledu kako sledi:

Opšte
• Koristiti program Microsoft Word
• Format strane: A4
• Margine : po 20mm sa svake strane
• Font: Times New Roman, veličina 12pt; za posebne karaktere font: symbol
• Ne poravnavati i ne formatirati tekst tasterom “spejs” niti drugim, sem alatima za poravnjanje kojim raspolaže program Word.
• Posle svakog znaka interpunkcije ostaviti samo jedan prazan prostor
• Stranice numerisati
• Ne stavljati zaglavlja na stranicama
• Podatke o literaturi u tekstu označiti arapskim brojem u zagradama: primer (1), ili (1, 2), i to sledstveno rasućim nizom.

Autori koji radove dostavljaju na engleskom jeziku moraju dostaviti i naslov i kratak sadržaj na srpskom jeziku.

Prva strana

Pri vrhu strane prvo na srpskom a zatim na engleskom:
• Naslov rada bez skraćenica
• Puno ime i prezime svih autora (bez titula) indeksirana brojevima koji su povezani sa nazivom ustanove u kojima autori radi, mestom i državom
Na dnu strane
• Ime i prezime, adresu za kontakt, broj telefona, faksa i e mail adresu autora zaduženog za korespodenciju

PRIMER PRVE STRANE:

Prevencija astme ....
Milan Milanović 1, Petar Petrović 2
1 Dečja bolnica za plućne bolesti i…., Beograd, Srbija
2 KBC Niš , Niš, Srbija

Asthma prevention .....
Milan Milanović 1, Petar Petrović 2
1Children’s hospital for Lung Diseases …, Belgrade, Serbia
2 MC Nis……., Nis, Serbia

Dr sci. med. Milan Milanović,
11000 Beograd, Milićeva 40.
Tel. 063 222 111;
Fax. 011 123 4567;
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Druga strana

1- Kratak sadržaj
Obima 250 – 350 reči, sa sadržajem u zavisnosti od tipa rada i to:
Originalni rad
• Sledeće strukture: Uvod, Cilj rada, Metode rada, Rezultati, Zaključak. Svaki od naslova početi u novom redu i boldovanim fontom.
Prikaz slučaja
• Sledeće strukture: Uvod, Prikaz slučaja, Zaključak. Svaki od naslova početi u novom redu i boldovanim fontom.
Ostali tipovi radova
• Nema posebne strukture

Ključne reči: Ispod kratkog sadržaja navesti ključne reči (tri do šest)

2 - U nastavku dati kratak sadržaj (Summary) na engleskom

Originalni rad (Original articles)
• Sledeće strukture: Introduction, Objective, Methods, Results, Conclusion. Svaki od naslova početi u novom redu i boldovanim fontom.
Prikaz bolesnika (Case reports)
• Sledeće strukture: Introduction, Case outline, Conclusion. Svaki od naslova početi u novom redu i boldovanim fontom.
Ostali tipovi radova
• Nema posebne strukture
Keywords: Ispod kratkog sadržaja (Summary)

Struktura rada

• Originalni rad, prikaz slučaja ili drugi tip rada treba da ima iste podnaslove kao u kratkom sadržaju.
• Podnaslove u samom radu pisati VELIKIM SLOVIMA boldovano
• Radovi treba da budu obima 3000 – 5000 reči
• Pasuse odvajati jednim enterom bez uvlačenja
• Ne formatirati tekst “spejsom” ili tabulatorima nego samo word alatima
• Nazivi tabela, slika, grafikona, shema i celokupni tekst u njima mora biti dvojezičan (srpski i engleski)
• Tabele raditi isključivo u Wordu bez ikakvog formatiranja
• Tabele, slike, grafikpone i sl. numerisati redosledom kako se pojavljuju u tekstu.
• Mesto u tekstu za tabele, slike, grafikpone i sl. označiti nazivom a same tabele, slike, grafikone i sl. dati na posebnim stranama na kraju teksta

Literatura

• Literatura se obavezno navodi na kraju rada. Radi lakog pronalaženja citata uz svaku reference potrebno je navesti i DOI broj i PMID broj ako je članak indeksiran u PubMed/MEDLINE.
• Literaturu numerisati rednim arapskim brojevima prema redosledu navođenja u tekstu.
• Broj referenci ne treba biti veći od 25
• Citirani radovi po pravilu ne treba da budu stariji od pet godina (osim u posebnim slučajevima)
• Reference se citiraju prema vankuverskom stilu

Standardni članak – navodi se maksimalno 6 autora
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-46.
Organizacija - udruženje kao autor
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):679-686.
Knjiga
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.
Poglavlje u knjizi
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.
Saopštenje sa skupa
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.
Reference sa interneta
Navodi se: Naziv rada, kompletna internet adresa i datum pristupa

Detaljno o referencama na: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

DOSTAVLJANJE RADOVA

Radovi se dostavljaju u elektronskom obliku i to jedan primerak kao Microsoft Word dokument i drugi primerak kao Adobe Acrobat (.pdf, ekstenzija) dokument, na e-mail adresu Uredništva:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.