Preventivna Pediatrija
Časopis Udruženja preventivne pedijatrije Srbije

Autorska izjava o prijemu rada

Autori potrvdjuju da su učestvovali u:
1. Osmišljavanju, pisanju I dizajnu poslatog rukopisa
2. Prikupljanju I analiziranju podataka, I interpretaciji dobijenih rezultata
3. Verodostojnom intelektualnom sadržaju poslatog rukopisa
4. Nadzoru I potvrdi finalne verzije

Dole potpisanu autor/I potvrdjuju

• Rukopis koji je predat u časopis Preventivna pedijatrija je originalan, navedeni autori su učestvovali u pisanju rada, koji nije objavljen u nekoj drugoj publikaciji.

• Slike koje su predate u rukopisu su originalne, svojina navedenih autora I nisu objavljene u nekoj drugoj publikaciji.

• Poslat rukopis nije u proceduri za objavljivanje ni u jednoj drugoj publikaciji.

• Poslat rukopis nije objavljen u elektronskoj verziji.

• Autori ne pripadaju ni jednoj organizaciji koja ima direktan ili indirektan finansijski interes sa temom u poslatom rukopisu

Naslov rada

Ime autora

Ime/imena koautora

Ime kontakt osobe

 

Preuzmite dokument u formatu MS Word ovde...